แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำชี้แจง
1. โปรดกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา และหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม
2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาต่อไปนี้
  • ประจำปี 2559 ภาคการศึกษา 2, ฤดูร้อน
  • ประจำปี 2560 ภาคการศึกษา 1, 2, ฤดูร้อน
  • ประจำปี 2561 ภาคการศึกษา 1, 2, ฤดูร้อน
  • ประจำปี 2562 ภาคการศึกษา 1, 2, ฤดูร้อน
  • ประจำปี 2563 ภาคการศึกษา 1, 2, ฤดูร้อน
  • ประจำปี 2564 ภาคการศึกษา 1, 2, ฤดูร้อน